Ziņas
‹   Atpakaļ uz sarakstu

Par evakuācijas plāniem

09.02.2020.

Uzņēmums piedāvā evakuācijas plānu izstrādi pēc Rietumeiropā apstiprinātiem evakuācijas plānu izstrādes pamatprincipiem adoptējot tos Latvijas tiesību aktu un standartu prasībām. Apzīmējumi evakuācijas plānos tiek veidoti, ņemot vērā LVS ISO 7010 standartu.

Tiesību aktu prasības evakuācijas plānu izstrādei

Evakuācijas plāns – vizuāli noformēti nepārprotami norādījumi fiziskas personas rīcībai ugunsgrēka, avārijas vai bīstamas situācijas gadījumā ar norādēm visātrākai nokļūšanai drošībā. Saskaņā ar 19.04.2016. pieņemto Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 229. punktu publiskā objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādā un izvieto evakuācijas plānu. Evakuācijas plāna grafisko daļu izstrādā norādot:

— evakuācijas izejas, evakuācijas maršrutus un virzienus;

— evakuācijai un glābšanai izmantojamās kāpnes;

— ugunsdzēsības un evakuācijas ārējās kāpnes;

— ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas;

— evakuācijas plāna izvietojuma vietu "Jūs atrodaties šeit";

— manuālo ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas.

Publiskā objektā, kurā var uzturēties ārzemnieki, evakuācijas plāna teksta daļu valsts valodā papildina ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā. Evakuācijas plāns ir aktuāls, pārskatāms un izvietots katrā stāvā labi redzamā un apgaismotā vietā. Publiska objekta telpās, kurās nakšņo cilvēki, izvieto stāva evakuācijas plānu, kurā iezīmēta atbilstošā telpa, evakuācijas ceļi un izejas, ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas un sniegta informācija par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā. Evakuācijas plānus izvieto evakuācijas ceļos, gaiteņos, starp izejām uz kāpņu telpu vai izejām no objekta. Attālums starp evakuācijas plāniem nedrīkst pārsniegt 40 m. Ja stāva platība pārsniedz 1000 m2, evakuācijas plānā norāda tikai tuvākos evakuācijas ceļus un izejas.

Standarts LVS ISO 7010

Rietumeiropā pieņemts apzīmēt ugunsdzēsības un evakuācijas norādes saskaņā ar standartu ISO 7010. Standarts paredz drošības zīmes negadījumu novēršanas nolūkos, ugunsdrošībai, avārijas evakuācijas nolūkos, kā arī veselības apdraudējuma informācijas sniegšanai. Horizontāla plaknē izvietojamo evakuācijas ceļu platība evakuācijas plānos ir apzīmējama zaļā krāsā, bet vertikālā plānā – zilā krāsā. Ja evakuācija ceļš iet caur telpām, kuru gabarīti nav izmantojami pilnā apjomā, evakuācijas ceļi ir apzīmējami ar raustu līniju. Šādi var tikt apzīmēti evakuācijas ceļi telpās, kurās tiek paredzēta to funkcionāla sadalīšana vai kurās tiek plānots izvietot aprīkojumu. Šai gadījumā ir vērā ņemami minimāli evakuācijas ceļa platumi atkarībā no evakuējamo skaita. Pateicoties tam, ka šie simboli ir vienkārši un viegli uztverami objekta apmeklētāji spēj ātrāk noorientēties telpā, kā arī saprast veicamo rīcību nelaimes vai ugunsgrēka gadījumā.

Mūsu ieteikumi

Evakuācijas plānus rekomendējam izstrādāt uz fluorescējošas cietas pamatnes, vienlaikus izstrādājot ugunsdrošības pasākumu pārskatu (ja tāds nav izstrādāts) vai aktualizēt to (ja mainījušies apstākļi pēc to izstrādes). Šādi tiek precizēti evakuācijas ceļi, virzieni, aprīkojums, t.sk. ugunsdzēsības aparātu skaits (dzēstspēja) un tips, ar kuru ir jāaprīko objekts, evakuācijas avārijapgaismes, kā arī evakuācijas norādes zīmju atrašanās vieta un tips. Ņemot vērā, ka evakuācijas plāni ir izstrādājami, pamatojoties uz aktuālās inventarizācijas lietas materiāliem, nepieciešamības gadījumā ir aktualizējama arī objekta inventarizācijas lieta.

Veidosim savu vidi drošāku un pilnveidosim to profesionālu aprīkojumu!

Rakstu sagatavoja Andrejs Bakradze un Toms Kronbergs