PAR MUMS

Semināru organizēšana

Uzņēmums organizē Būvspeciālistu kvalifikācijas celšanas kursus.

Saskaņā ar Būvniecības likumu Būvspeciālisti regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju.

Būvniecības likums 

13.pants. Būvspeciālisti

(7) Būvspeciālisti regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju.

un saskaņā ar 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

44. Būvspeciālistam ir pienākums:

44.5. līdz kārtējā gada 1. aprīlim būvspeciālistu reģistrā ievadīt informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot attiecīgā apliecinošā dokumenta izdošanas datumu, derīguma termiņu, izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā.